Wypożyczalnia maszyn

Ogólne warunki wynajmu

 • Szczegółowe warunki najmu określa umowa
 • Czas trwania umowy najmu liczony jest za każdą rozpoczętą dobę od momentu wydania maszyny do dnia zwrotu przedmiotu
  *Wynajmujący w momencie zawarcia umowy najmu pobiera kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji jest ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu.
  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU

1. Podmioty gospodarcze

 • Wydanie sprzętu następuje po podpisaniu Ogólnych Warunków Najmu przez osobę reprezentująca firmę lub pełnomocnika.
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Wpłacenie kaucji wymaganej przez Wynajmującego.

2. Osoby fizyczne

 • Dowód osobisty i inny dokument tożsamości z fotografią
 • Ograniczenia w maksymalnej wartości wynajmowanego sprzętu
 • Wpłacenie kaucji wymaganej przez Wynajmującego.
  PRAWA WYNAJMUJĄCEGO
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy najmu.
 • Wynajmujący ma prawo do odbioru przedmiotu najmu w przypadku naruszenia warunków umowy najmu.
 • Wynajmujący ma prawo do sprawdzania wiarygodności Najemcy.
  PRAWA NAJEMCY
 • Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za przedmiot najmu w okresie trwania umowy.
 • Najemca jest zobowiązany do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  *Najemca nie ma prawa dokonywania napraw i przeglądów technicznych przedmiotu najmu.
  *Najemca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Najmu.

Podane ceny netto za dobę